FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky dodávek movitých věcí (zboží) pro KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., se sídlem Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno, IČ 46347267, (dále Kupující) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí vždy, pokud není v Kupní smlouvě dohodnuto něco jiného.

Vznik Smlouvy

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen Smlouva) je uzavřena akceptací návrhu smlouvy druhou smluvní stranou nebo potvrzením objednávky Prodávajícím. Provedení jakýchkoliv změn ze strany druhé smluvní strany do předloženého návrhu Smlouvy nezakládá vznik Smlouvy, ale jedná se protinávrh na uzavření Smlouvy. V takovém případě Smlouva vznikne až dnem doručení souhlasného vyjádření druhé smluvní strany s tímto protinávrhem. Stejný postup je aplikován i pro akceptaci objednávky.

Dodání zboží

Prodávající se ve Smlouvě zaváže dodat předmět Smlouvy v termínech, které budou zohledňovat jednotlivé části předmětu plnění. Ve Smlouvě bude dohodnuto místo plnění jednotlivých částí předmětu plnění, pokud se tak nestane je dohodnutou dodací paritou FCA sídlo kupujícího dle INCOTERMS 2010.

Kupní cena

Cena je stanovena dohodou smluvních stran, je pevná a zahrnuje všechny činnosti a náklady Prodávajícího spojené se splněním předmětu Smlouvy. Zahrnuje také kontrolu kompletnosti a jakosti, balení, manipulaci u Prodávajícího, naložení na dopravní prostředek, přípravky pro dopravu, dopravu do místa určení stanoveného Kupujícím a veškerá potřebná pojištění pro bezpečnou realizaci předmětu Smlouvy, vč. pojištění odpovědnosti.

Kvalita, garance a záruky

  • Prodávající poskytuje záruku za celkovou jakost dodaného zboží, zejména za sjednané technické parametry, v délce 36 měsíců ode dne předání zboží, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.
  • Prodávající ručí za to, že Zboží dodávané v rámci uzavřené Smlouvy je nové, nepoužité, odpovídající současné úrovni, zahrnující veškerá známá zlepšení v konstrukci i volbě materiálů a vyhovuje plně specifikacím a podmínkám Smlouvy včetně jejích Příloh a odpovídá požadavkům zákona 22/1997 Sb.
  • Prodávající bere na vědomí, že jím dodané zboží bude Kupujícím zapracováno do výrobku, který bude součástí samostatného dodávkového vztahu mezi Kupujícím a jeho odběratelem. Prodávající se zavazuje dodržet veškeré dohodnuté podmínky uzavřené Smlouvy – zejména množství, termín a kvalitu dodávaného zboží- aby nedošlo ohrožení dodávkového smluvního vztahu mezi Kupujícím a jeho odběratelem.

Uplatnění odpovědnosti za vady – reklamace v rámci záruční doby

  • Kupujícím podané oznámení Prodávajícímu o vadách zboží - reklamace - je považováno za včasné, je-li odesláno Kupujícím nejpozději ve lhůtě 1 měsíce poté co Kupující v rámci záruční doby vadu zjistil.
  • Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu v přiměřené lhůtě bezplatně a na své náklady. Za přiměřenou lhůtu k odstranění vady se považuje lhůta 7 dnů, pokud není v daném případě dohodnuto jinak. Neodstraní-li Prodávající vadu během dohodnuté lhůty po oznámení ze strany Kupujícího, je Kupující oprávněn dle svého uvážení opravit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Prodávajícího a požadovat odpovídající započtení nákladů na odstranění vady na nezaplacenou fakturu. Tímto není dotčeno právo Kupujícího na náhradu vzniklé škody.

Sistace

Kupující má právo kdykoliv požadovat na Prodávajícím dočasné zastavení všech činností souvisejících s plněním závazku (sistace). Oznámí-li svůj požadavek písemně Prodávajícímu, je tento povinen příkaz od data, kdy mu byl doručen uposlechnout a uschovat vše, co již připravil na plnění závazku. Kupující musí rovněž písemně oznámit Prodávajícímu, že má pokračovat v plnění závazku. Sistace může trvat nejdéle 6 měsíců, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Právní ustanovení

  • Pro smluvní vztah platí české právo, zejména ustanovení Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění.
  • Smluvní strany se ve smyslu § 89a Občanského soudního řádu dohodly na tom, že místně příslušným soudem pro řešení jejich sporů bude Městský soud v Brně.