FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty

Deklarace politiky etických podnikatelských praktik

Akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ je předním dodavatelem aparátů pro chemický a petrochemický průmysl, speciálních jeřábů a ocelových konstrukcí nacházejících své uplatnění jak v tuzemsku, tak i na zahraničních trzích.

Filozofie podnikání KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., je postavena na základním souboru hodnot, které mají zásadní význam pro rozvoj a úspěch společnosti. Tento náš hodnotový přístup lze v podstatě deklarovat globálními hesly – Bezpečnost, Čestnost a důvěryhodnost, Bezúhonnost, Spravedlnost a úcta, Profesionalita a hrdost.
Účelem politiky je, aby manažeři i ostatní zaměstnanci plně chápali optimální provozní a etické standardy společnosti a očekávání našich zákazníků a při reálném výkonu veškerých svých činností výše uvedený základní soubor hodnot striktně dodržovali.

Podnikatelskou etiku chápeme jako dodržování zásad slušného jednání s obchodními partnery, korektní vztahy s konkurencí a poctivé chování k zákazníkům. 

Politika etických podnikatelských praktik se vztahuje na všechny zaměstnance KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Vedení KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., se proto v souladu se shora vyjádřenými přesvědčeními a se záměry a cíli společnosti rozhodlo v zájmu dosažení žádoucího stavu a rozvoje výše uvedené oblastí deklarovat pro ni politiku, vyjádřenou následujícími principy:

 • Proces vytváření vědomí důvěry, formování budoucnosti, spolehlivosti, výkonu a orientace na zákazníka je východiskem chování všech zaměstnanců společnosti a spoluvytváří jejich identitu.
 • Prosazování zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při práci je nejvyšší prioritou společnosti.
 • Uplatňování  pravidel vzájemného mezilidského respektu a sounáležitosti, budování prostoru pro seberealizaci odpovědných, čestných a tvůrčích zaměstnanců, při současném usilování o co nejspravedlivější oceňování skutečného přínosu jednotlivých spolupracovníků pro úspěch naší společnosti.
 • Upřednostňování týmové práce jakožto základu dlouhodobé prosperity.  Věnování adekvátní pozornosti i individuálním rozvojovým potřebám.
 • Společnost a její zaměstnanci musí vždy jednat v souladu se všemi místními, státními, národními, mezinárodními či zahraničními právními řády či předpisy, které se vztahují na činnost společnosti.
 • Prosazování zásad společenské odpovědnosti firem, která mimo ekologický rozměr aplikuje morální hodnoty také do vztahu podnikatel – společnost.
 • Zajištění veškerých sdělení pro veřejnost takovým způsobem, aby byla komplexní, věcně i obsahově správná, srozumitelná a aktuální.
 • Respektování profesionální nezávislosti novinářů i médií.
 • Informace, které se týkají společnosti, poskytují veřejnosti a médiím pouze autorizované osoby.
 • Ochrana životního prostředí (vývojem a výrobou ekologicky šetrných výrobků s deklarovanou odpovědností za vlivy výrobku na životní prostředí v celém jeho životním cyklu) je vnímána jako projev odpovědnosti vůči společnosti jako celku.  
 • Pravdivá a otevřená komunikace o vlivu společnosti na životní prostředí se všemi zájmovými skupinami (spotřebitelé, veřejnost, držitelé akcií apod.)
 • Soustavné budování firemní kultury.
 • Trvalé zlepšování ve všech oblastech působnosti firmy.
 • Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a pravidel poctivého obchodního styku.
 • Chování ke konkurenci - s respektem a uznáním.
 • Vyhledávání zakázek s vysokým podílem přidané hodnoty a s vysokým podílem služeb.
 • Hledání vhodného a efektivního řešení při nabídce i realizaci široké škály produktů, s cílem vyhovět potřebám zákazníků.
 • Otevřenost v hodnocení řešení nabízených zákazníkovi i s rizikem možného snížení našeho zisku.
 • Pravdivé předávání námi nově získaných poznatků zákazníkům i dodavatelům s cílem vyhovět jejich potřebám.
 • Uplatňování korektnosti, transparentnosti, zdvořilosti a vstřícnosti z naší strany při všech jednáních.
 • Přebírání plné odpovědnosti za naše rozhodnutí a důsledky vyplývající z našeho jednání.
 • Plnění všech našich závazků a slibů.
 • Zajištění bezpečnosti informací zákazníkem společnosti předaných a společností dále využívaných a zpracovávaných.
 • Stanovení zásad a cílů práce s utajovanými skutečnostmi a implementace do systému jakosti společnosti.
 • Nulová tolerance pro přístupy a praktiky vedoucí k úplatkům a korupci v jakékoliv formě, neúčast v jakýchkoliv nelegálních transakcích.
 • Uskutečňování prodeje (a nákupu) výrobků a služeb výhradně na základě kvality, výkonu, ceny, hodnoty a/nebo ve prospěch společnosti, a nikdy na základě dávání či přijímání návrhů ve formě plateb, darů, zábavy či jakýchkoliv jiných výhod.
 • Vytvoření prostředí, kde je povinností vyvarovat se podnikání, finančních či jiných přímých nebo nepřímých zájmů či vztahů, které by byly v rozporu se zájmy společnosti, nebo které by oslabily loajalitu zaměstnance vůči společnosti.
 • Udržování a ochrana majetku společnosti, autorských práv, zabránění zneužívání majetku společnosti k osobnímu prospěchu.    
 • Dodržování zásady, že veškerá účetní dokumentace musí jasně odrážet pravou povahu obchodních transakcí, aktiv a pasiv a musí být v souladu s příslušnými regulačními, účetními a zákonnými požadavky. Žádný záznam nesmí být nepravdivý, zkreslený, neúplný či zamlčený.
 • Zaměstnanci mohou (anonymně, pokud si to budou přát), v případě, že mají jakýkoliv konstruktivní návrh, ale např. i povědomost o tom, že došlo (nebo potenciálně může dojít)) k neetickému chování (podvod, uvedení v omyl, krádež, obtěžování, diskriminace, nedodržování legislativy, předpisů, politik, postupů, atp.), informovat personálního, příp. finančního, ředitele.
  Pokud je zaměstnanec nespokojen s vyřešením předmětného problému, nebo pokud se jedná o otázku, která je výjimečně závažná nebo citlivá, může kontaktovat přímo Dozorčí radu společnosti.     

Vedení KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., se zavazuje k:

 • Zajišťování odpovídajících finančních, materiálových, lidských a jiných zdrojů nezbytných pro efektivní fungování nastaveného systému řízení oblasti Etických podnikatelských praktik a k vytváření podmínek umožňujících jejich prosazování a naplňování.
 • Pravidelnému přezkoumání vhodnosti a přiměřenosti výše uvedené politiky a v případě potřeby k vydávání jejího aktualizovaného znění.  

Vedení KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., od všech svých zaměstnanců očekává

 • Důslednou pracovní kázeň, sebekontrolu a přesné dodržování veškerých pokynů souvisejících s problematikou předmětné oblasti.
 • Aktivní přispívání, v rámci svých kompetencí a odpovědností, k trvalému naplňování výše uvedených principů a zásad a spolupodílení se na dosahování vytyčených cílů vyhlášené politiky.
 • Plnou podporu při zabezpečování veškerých zde popsaných principů, přičemž svoje zaměstnance zavazuje k nepřetržitému respektování zásady, že dodržování všech výše uvedených ustanovení je nedílnou součástí pracovních povinností a patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.