FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty

Deklarace politiky lidských práv

Akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ je předním dodavatelem aparátů pro chemický a petrochemický průmysl, speciálních jeřábů a ocelových konstrukcí nacházejících své uplatnění jak v tuzemsku, tak i na zahraničních trzích.

Ve svém podnikání dodržuje platné legislativní a etické normy.

Politika lidských práv společnosti vyjadřuje naši úctu ke všem lidským právům. Je zaměřena na oblasti, které byly v našich činnostech označené jako prioritní.

Politika lidských práv KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., doplňuje a shrnuje aspekty lidských práv z jiných politik a směrnic společnosti. Politika je odvozena zejména z:

 • Všeobecné deklarace lidských práv OSN a z Mezinárodních úmluv tvořících Mezinárodní listinu lidských práv;
 • Deklarace o základních principech a právech při práci Mezinárodní organizace práce – MOP / ILO

Jako výraz podpory této politiky se soustředíme na postupy, které vytvoří prostředí, ve kterém jsou respektována lidská práva a zaručí to, že se nezapojíme do procesů, které přímo nebo nepřímo lidská práva porušují.

Principy této politiky budeme prosazovat i u našich obchodních partnerů.

Politika lidských práv společnosti se vztahuje na všechny zaměstnance KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Vedení KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., se proto v souladu se shora vyjádřenými přesvědčeními a se záměry a cíli společnosti rozhodlo v zájmu dosažení žádoucího stavu a rozvoje výše uvedené oblasti deklarovat politiku, vyjádřenou následujícími principy:

Politika zavazuje zaměstnance společnosti, vždy v souladu s odpovídající hierarchickou úrovní, na níž zaměstnanec působí, k následujícímu chování:

 • Dosáhnout uplatňování příslušných aspektů obsažených v Mezinárodní deklaraci lidských práv.
 • Školit zaměstnance k tomu, aby si lidská práva uvědomovali, respektovali je a chránili jak na pracovišti, tak i v okolí, které je naší společností přímo ovlivněno.
 • Respektovat a propagovat lidská práva při spolupráci s obchodními partnery, a to prostřednictvím aktivní spolupráce, monitoringu a smluvních ustanovení.
 • Podporovat svobodu sdružování a faktické uznání práva kolektivního vyjednávání.
 • Zamezit využívání nucené, nedobrovolné a dětské práce.
 • Zajistit, aby se s každým zaměstnancem (i potenciálním) jednalo spravedlivě a důstojně.

Netolerovat žádné nezákonné diskriminační projevy založené na rase, barvě pleti, pohlaví, sexuální orientaci, věku, náboženství, etniku, národnostním či sociálním původu, majetku, politickém či jiném názoru, postižení, narození či jiném důvodu.

Poskytovat každému zaměstnanci rovnou příležitost pro kariérní postup bez diskriminace.

 • Vytvořit pracovní prostředí bez jakýchkoliv forem obtěžování, vykořisťování, zneužívání či násilí tak, jak je definováno zákony zemí, v nichž působíme.
 • Pro zaměstnance zajistit výši mzdy vždy pouze v souladu s výkonem a kvalitou odvedené práce.
 • Respektovat právo zaměstnanců uplatňovat své zájmy vůči managementu a otevřeně řešit vzniklé problémy.
 • Plnit všechny zákonné podmínky pro zaměstnání, včetně základní pracovní doby, přesčasových hodin a pracovních přestávek a rovněž dohody vyjednané se zástupci našich zaměstnanců.

Vedení KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., se zavazuje k

 • Zajišťování odpovídajících finančních, materiálových, lidských a jiných zdrojů nezbytných pro efektivní fungování nastaveného systému řízení oblasti Politiky lidských práv a k vytváření podmínek umožňujících její prosazování a naplňování.
 • Pravidelnému přezkoumání vhodnosti a přiměřenosti výše uvedené politiky a v případě potřeby k vydávání jejího aktualizovaného znění.

Vedení KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., od všech svých zaměstnanců očekává

 • Důslednou pracovní kázeň, sebekontrolu a přesné dodržování veškerých pokynů souvisejících s problematikou předmětné oblasti.
 • Aktivní přispívání, v rámci svých kompetencí a odpovědností, k trvalému naplňování výše uvedených principů a zásad a spolupodílení se na dosahování vytyčených cílů vyhlášené politiky.
 • Plnou podporu při zabezpečování veškerých zde popsaných principů, přičemž svoje zaměstnance zavazuje k nepřetržitému respektování zásady, že dodržování všech výše uvedených ustanovení je nedílnou součástí pracovních povinností a patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance